Opstellen plan van aanpak Museumkwartier

28 juli

Opstellen plan van aanpak Museumkwartier

Rond het Lange Voorhout, de Hofvijver en het Binnenhof zijn veel musea , bezienswaardigheden en culturele instellingen gehuisvest en kun je spreken van een interessant cultureel cluster. Er zijn nu plannen om dit deel van de binnenstad te identificeren als een Museumkwartier met internationale aantrekkingskracht. De gemeente Den Haag werkt nauw samen met de partners verenigd in stichting Binnenstad aan de uitwerking van het Binnenstadsplan 2010-2020. In oktober 2015, is de agenda voor de Binnenstad voorzien van nieuwe ambities. Een van die nieuwe ambities is de ontwikkeling van een Museumkwartier met internationale aantrekkingskracht. De 3 belangrijkste opgaven uit dit (PPS) programma publiek-private samenwerking luiden:

  1. Versterken van de schakelfunctie van het Lange Voorhout naar het Noordeinde, de Denneweg, het Korte Voorhout en het Plein
  2. Vestiging van een semi-publieke functie in de Amerikaanse ambassade
  3. ​​Meer bezoekers

Participatie
​Het college van burgemeester en wethouders heeft een document over de plannen voor het Museumkwartier vastgesteld. In dit document is het participatieproces beschreven. Tijdens de eerste fase van de ontwikkeling van het Museumkwartier worden belanghebbenden naar hun mening, wensen en ideeën gevraagd. Dit liep tot juni 2016. Op de slotbijeenkomst in juni 2016 werd door de stichting Binnenstad Den Haag en de gemeente de resultaten van de gesprekken met de belanghebbenden bekendgemaakt. Na de zomer wordt er een plan van aanpak gemaakt, in samenwerking met een aantal belanghebbenden. Lees hieronder de verslagen:

Verslag met de musea op 15 februari 2016
Verslag buurtgesprek op 18 april 2016 
Verslag buurtgesprek op 20 april 2016 
Informatief gesprek op 25 april 2016

Hier kunt u meer lezen over de projectbeschrijving.


Opstellen van plan van aanpak
Met input van de betrokken partijen, zoals de musea, culturele instellingen, bewoners en ondernemers in het gebied, gaat de gemeente een plan van aanpak voor het Museumkwartier opstellen. Tijdens de gesprekken met de stakeholders in het gebied zijn ideeën, wensen en voorstellen gedaan. De voorstellen zijn allemaal zorgvuldig bekeken en worden, waar mogelijk, ingepast in het Plan van Aanpak. Op 22 juni jl. werd op een plenaire bijeenkomst uiteen gezet met welke ideeën de gemeente Den Haag aan de slag gaat. Het algemene beeld laat zien dat alle stakeholders zich betrokken voelen bij het Museumkwartier en dat allen eensgezind, vinden dat het Museumkwartier ‘beter op de kaart gezet’ mag worden. Uiteraard binnen meegegeven kaders. Lees hieronder het verslag van de slotbijeenkomst in Pulchri: Verslag slotbijeenkomst 22 juni 2016


Vraag en antwoord nav Buurtgesprekken Museumkwartier (definitieve versie 180716)

PROCES
V: waarom zijn wij niet betrokken bij de voorbereiding van het collegebesluit over de voorkeursvariant?
A: Het betrof een besluit voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar een voorkeursvariant en nog geen definitief besluit voor een bepaalde variant.

V: wat gebeurt er nadat het collegebesluit na de zomer is genomen over de haalbaarheid van de voorkeursvariant? Volgt er dan nog een raadsbesluit?
A:  Er wordt dan een projectdocument vastgesteld met daarin programma van eisen, de financiële dekking en de aanbestedingsprocedure, conform de commissiebrief van 12 januari. 

V: wat gebeurt er nu?
A: op dit moment worden er verschillende gesprekken gevoerd met belanghebbenden in het Museumkwartier, dwz. de musea, bewonersorganisaties, de Biz-zen van de aanloopstraten, ambassades en bedrijven (zie ook: Routeplanner MK, 12 april 2016). In juni vindt een plenaire bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst heeft als doel terug te koppelen over de input die geleverd is door belanghebbenden tijdens het participatieproces van raadplegen dat gevolgd is. Ook wordt uitleg gegeven over de wijze waarop deze input richting geeft aan de verdere ontwikkeling van het Museumkwartier. De belanghebbenden krijgen gemotiveerd uitleg over het al dan niet meenemen van de geleverde input in een plan van aanpak.

V: tot welk niveau van participatie heeft het college van B&W besloten?
A: het college heeft in dit stadium besloten tot het niveau raadplegen: het inventariseren van meningen, wensen en ideeën bij belanghebbenden (zie: Routeplanner MK, 12 april 2016).

V: wat gebeurt er na juni, na de plenaire bijeenkomst?
A: na deze bijeenkomst willen we een klankbordgroep van belanghebbenden instellen die samen met de gemeente na de zomer van 2016 richting geeft aan de uitwerking van de plannen. Uit elk Buurtgesprek willen we maximaal twee personen selecteren die per thema ideeën gaan uitwerken.

V: wat wordt wanneer door college van B&W besloten over het Museumkwartier?
A: we verwachten dat het college in het najaar 2016 met een Plan van Aanpak Museumkwartier komt en dit PvA definitief vaststelt.

V: wat wordt wanneer besloten over de programmering van de huidige Amerikaanse ambassade?
A: in juli 2016 verwachten wij dat het college van B&W een besluit neemt over:
-de financiële haalbaarheid;
-de functionele haalbaarheid;
-de wijze van aanbesteden ten aanzien van de voorkeursvariant museum/hotel op basis van de verhuizing en uitbreiding van de Eschercollectie.

INHOUD
V: Waarom wil de gemeente een MK ontwikkelen?
A: De gemeente wil een MK in het noordelijk sfeergebied van de binnenstad ontwikkelen omdat zij daar de grootste groei in toerisme verwacht. Dit is ingegeven door de mogelijkheid om 2 museale collecties met internationale aantrekkingskracht toe te voegen aan het bestaande museale cluster.

V: wat kost de ontwikkeling van een MK?
A: de kosten worden geraamd op € 1 mln. voor onder andere procesbegeleiding, bewegwijzering, marketing/communicatie, finetuning openbare ruimte, doelgroepenonderzoek. Dit bedrag is exclusief de kosten voor strategisch locatiebeleid (afdekken onrendabele toppen van initiatieven).

V: wat kost de verbouwing van de huidige Amerikaanse ambassade tot museum/hotel?
A: de kosten bedragen € 7,2 mln. excl de kosten voor museale inrichting. Deze kosten moeten door het museum worden gedragen.

V: wat gebeurt er met de input van de Buurtgesprekken?
A: de input wordt op haalbaarheid getoetst (functioneel, financieel, prioriteiten). Hiervan wordt verslag gedaan. Dit verslag is een bijlage bij het Plan van Aanpak dat na de zomer wordt uitgewerkt.

V: wat komt er in het PvA?
A: In het PvA Museumkwartier zijn de gemeentelijke opgaven en de haalbare ideeën, wensen en acties opgenomen die voortgekomen zijn uit het participatieproces met de belanghebbenden.

V: wie is eigenaar van de Eschercollectie?
A: Escher in het Paleis is organisatorisch verbonden met het Gemeentemuseum. De collectie is in eigendom van het Gemeentemuseum en wordt via een bruikleenovereenkomst door de stichting Escher collectie tentoongesteld.  De M.C. Escher Holding b.v. is 100% eigenaar van de rechten.  De Escher Company b.v. heeft nog 400 werken in eigendom.

V: waarom heeft het college de museum/hotelvariant als voorkeursvariant gekozen?
A: Omdat deze variant, naast de varianten solitair museum, of solitair hotel de hoogste economische impact heeft voor de stad Den Haag. Het levert de stad, bij gelijktijdige invulling van het Paleis Lange Voorhout, jaarlijks €20,8 mln. en 300 fte op (Deloitte). Ook het culturele profiel van de stad Den Haag wordt hiermee vergroot

V: waarom heeft het college besloten tot het uitwerken van de variant museum/hotel op basis van de verhuizing en uitbreiding van de Eschercollectie?
A: 1) omdat de gemeente de panden LV74 en LV102 in eigendom heeft en daarmee zelf kan sturen op de nieuwe functie van het gebouw  2) Escher over twee jaar nieuwe huisvesting nodig heeft omdat het bezoekersaantal elk jaar met 10.000 bezoekers groeit 3) de collectie al in de stad beschikbaar is en 4) Escher, in de top 5 staat van Hollandse Meesters die door het NBTC in het buitenland wordt gepromoot , 5) Escher bijzonder populair is bij Amerikaanse toeristen.

V: waarom komt er geen solitair museum?
A: omdat de investeringskosten hoog zijn en ten laste komen van de gemeente.

V: waarom komt er geen solitair hotel?
A: omdat de economische impact van een solitair hotel laag is.

V: waarom luistert de gemeente niet naar de MOMA-initiatiefnemers? 
A: de gemeente luistert wel naar de initiatiefnemers. Er is een gesprek geweest met de wethouder Binnenstad, Revis. Er zijn twee verkennende gesprekken gevoerd door de directeur Cultuur. 

V: wat is er in gesprek gemeld aan de initiatiefnemers?
A: gemeld is dat het college nog in de uitwerkingsfase zit van besluit van 12 januari jl.

V: zit een MOMA museum in de plannen?
A: nee, op dit moment zit er geen MOMA-plan in de fase van uitwerking. Het initiatief voor een MOMA filiaal is nieuw en volgde na het collegebesluit. Het betreft een particulier initiatief.

V: waarom is er nog geen MOMA?
A: omdat er op dit moment geen plan bekend is bij de gemeente.

V: wat doet de gemeente als er een plan voor MOMA wordt ingediend?
A: dan wordt dit plan op haar merites beoordeeld.

V: Waarom willen we een MK ontwikkelen? Wat is de opgave?
A: Twee toeristische trekkers naar de binnenstad en we zoeken dat in de toevoeging van twee museale collecties met internationale aantrekkingskracht. (Kanskaart Toerisme)

V: wat zijn de hoofdopgaven van het plan?
A: versterken van het sfeergebied met haar eigen karakter, functie en publiek.

Opgaven Binnenstadsplan 2010-2020 zijn drieledig:
-Méér bezoekers
-Versterken schakelfunctie Lange Voorhout
-vestigen van een semi-publieke functie in de (huidige) Amerikaanse ambassade.

Opgave Economie/Toerisme:
toevoegen twee grote toeristische trekkers (museale collecties) waardoor meer bezoekers de binnenstad bezoeken. Meer bezoekers, meer bestedingen, meer werkgelegenheid.

V: wat hebben we opgehaald bij de bijeenkomsten?
A: ideeën, wensen en meningen over de ontwikkeling van het gebied de Historische Kern, zoals het maken van een verblijfsgebied (meer bankjes), ontwikkelen van een locatie-specifieke evenementenaanpak die past bij de sfeer en uitstraling gebied, branding gebied, stopplaatsen voor toeristen op Lange Voorhout, vestigen van kleine kiosk, extra terrassen horeca beperkte schaal, samenwerking culturele instellingen, ontwikkelen van culturele arrangementen dag/avond musea (dag), restaurant, schouwburgbezoek (avond) creëert meer levendigheid, ontwikkelen apps, wifi, verbeteren routering naar Noordeinde en Denneweg etc…                                                   

 

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Grote Marktstraat 43 C
2511 BH Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

 

Nieuwsbrief

Social Media